Bezpłatna pomoc prawna

Radca Prawny Teresa Senderowska udziela nieodpłatnej pomocy prawnej na podstawie umowy zawartej ze Starostą Powiatu Pruszkowskiego, w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez Powiat Pruszkowski. W uzasadnionych przypadkach nieodpłatnej pomocy prawnej udziela aplikant radcowski działający z upoważnienia Radcy Prawnego Teresy Senderowskiej.

Miejsce:

ul. Poniatowskiego 20,
Raszyn

Czas:

Poniedziałki w godz. 12:00 – 16:00
Czwartki w godz. 9:00 – 13:00
Piątek w godz. 16:00 – 18:00

Kto może skorzystać z bezpłatnej pomocy prawnej i na podstawie jakich dokumentów?

Zgodnie ze wskazaną poniżej ustawą do nieodpłatnej pomocy prawnej uprawniona jest osoba, która:

 • w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia (oryginał albo odpis decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenia o udzieleniu świadczenia);
 • posiada ważną Kartę Dużej Rodziny (przedłożenie ważnej Karty Dużej Rodziny)
 • uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r.
  o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego
  (przedłożenie zaświadczenia)
 • posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego
  (przedłożenie ważnej legitymacji weterana albo legitymacji weterana poszkodowanego)
 • nie ukończyła 26 lat (przedłożenie dokumentu stwierdzającego tożsamość)
 • ukończyła 65 lat (przedłożenie dokumentu stwierdzającego tożsamość)
 • w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty
  (złożenie oświadczenia, że zachodzi co najmniej jedna z powyższych okoliczności)
 • jest w ciąży (przedłożenie dokumentu potwierdzającego ciążę).

Co obejmuje bezpłatna pomoc prawna?

Bezpłatna pomoc prawna obejmuje:

 • poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach;
 • wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego;
 • udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym;
 • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.

Co nie wchodzi w ramy bezpłatnej pomocy prawnej?

Bezpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:

 • podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;
 • z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego;
 • związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.